نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۴،۹( درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور)

4 10,339

حسابداراپ

توضیح سایت:بخشنامه جدید ۱۴،۹  سازمان تامین اجتماعی را اینجا ببینید.

بخشنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۷۰/۲/۳۰

به پيوست يك نسخه از نامه شماره ۶۳۰۱ ش ت مورخ ۴/۲/۷۰ منضم به تصويب‌نامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور مصوب دويست و چهلمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ ۲۴/۱/۷۰ ارسال و مقرر مي‌دارد.

حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ به بعد منعقد مي‌شوند بايستي براساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.

تذكر ۱- حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور داراي شرايط و ضوابط مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شوراي عالي تامين اجتماعي (بخشنامه ۱/۱۳۰ درآمد) و قراردادهايي كه به موجب بخشنامه‌هاي ۲/۱۳۰، ۴/۱۳۰، ۵/۱۳۰ مشمول مصوبات مذكور قرار دارند و همچنين آن دسته از قراردادهاي پروژه‌هايي كه داراي مصوبات خاص از شوراي عالي تامين اجتماعي هستند كماكان بايستي طبق مصوبات مذكور محاسبه و وصول گردد.

تذكر ۲- نحوه محاسبه حق بيمه پيمانكاران حمل مواد نفتي بي‌طرف و با طرف قرارداد با شركت ملي نفت ايران كماكان طبق ضوابط و مقررات مربوطه مي‌باشد.

– در كليه حالات قيد شده در تصويب‌نامه به استثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده ۶ و تبصره آن در صورتي كه حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به ماخذ تعيين شده در تصويب‌نامه باشد، ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار مي‌گيرد.

– منظور از خدمات نصب و فني مندرج در بند ۲ ماده يك تصويب‌نامه منحصراً ارائه خدمات و انجام كار به صورت دستمزدي بوده و در مواردي كه عمليات نصب و فني همراه با مصالح باشد حسب مورد بايستي طبق مواد ۲ و ۳ تصويب‌نامه عمل شود. كليه وسايل و ابزاري كه جهت انجام خدمات نصب، فني، مشاوره، طراحي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري و…. مورد استفاده قرار گيرد و همچنين مواد پاك‌كننده در رابطه با قرارداد تنظيفات مصالح محسوب نمي‌گردد.

– در مورد قراردادهايي كه قسمتي از مبلغ كاركرد به صورت ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود كل كاركرد شامل كاركرد ريالي و ارزي مي‌باشد. لازم است به هنگام محاسبه حق بيمه اين قبيل قراردادها، معادل ريالي كاركرد ارزي از واگذارنده كار استعلام و با افزودن آن به كاركرد ريالي مبناي محاسبه حق بيمه قرار گيرد. چنانچه اعلام معادل ريالي كاركرد ارزي از سوي واگذارنده كار امكان‌پذير نباشد كاركرد ارزي براساس نرخ ارز مندرج در قرارداد به ريال تبديل و در مواردي كه نرخ ارز در قرارداد نيز مشخص نباشد نرخ رسمي ارز در دوره قرارداد ملاك تبديل كاركرد ارزي به ريال قرار گرفته و در صورتي كه نرخ ارز متغير باشد ميانگين نرخه ارز مبناي تبديل قرار مي‌گيرد. ضمناً اگر نرخ ارز طبق مفاد قرارداد و يا بنا به اعلام واگذارنده كار نرخ رسمي نباشد بايد همان نرخ مبناي تبديل كاركرد ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

– تجهيزات قيد شده در تبصره ماده ۲ تصويب‌نامه شامل كليه قطعات و ماشين‌آلاتي مي‌باشد كه پيمانكار طبق مفاد و شرايط قرارداد موظف به طراحي و ساخت وي ا خريد آنها در خارج از كشور و نصب آنها در داخل كشور مي‌باشد و قيمت آنها از طريق گشايش اعتبار ارزي به پيمانكار پرداخت مي‌شود.

– در مورد قراردادهايي كه طبق تبصره ماده ۲ قيمت تجهيزات از پرداخت حق بيمه معاف مي‌شود چنانچه مابقي كاركرد منحصراً نصب تجهيزات مذكور باشد حق بيمه آن طبق ماده يك تصويب‌نامه و به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) محاسبه و وصول مي‌گردد. اگر نصب تجهيزات همراه با كارهاي ساختماني و ساير عملياتي باشد كه نياز به تهيه مصالح داخلي نيز دارد در اين صورت، چنانچه تمامي مصالح به عهده پيمانكار باشد حق بيمه طبق ماده ۲ تصويب‌نامه و كلاً به ماخذ هفت درصد (۷%) و اگر قسمتي از مصالح توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار گيرد پس از رعايت ماده ۳ تصويب‌نامه و با افزودن ارزش مصالح واگذاري حق بيمه به ماخذ ۷% محاسبه و وصول مي‌گردد.

مثال: ۱- وزارت كشاوزي قراردادي با شركت خارجي “سي” در مورد عمليات طراحي ساخت و نصب ماشين‌آلات كارخانه شير پاستوريره منعقد نموده كه كاركرد آن به شرح زير توسط واگذارنده اعلام شده است.

الف- بابت تجهيزات و ماشين‌آلات كارخانه از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ ۹۰۰،۹۴۶،۹۸ دلار

ب- پرداختي بابت نصب كارخانه

۱- مبلغ ۳۲۰،۲۷۸،۲ دلار معادل

۱۶۰۸۴۹۳۹۲ ريال

۲- مبلغ ۳۶۵۲۴۲۳۰۰ ريال

جمع كاركرد مشمول كسر حق بيمه:

۵۲۶۰۹۱۶۹۲=۳۶۵۲۴۲۳۰۰ + ۱۶۰۸۴۹۳۹۲

حق بيمه متعلقه                                                                   ۷۸۹۱۳۷۵۴ = ۱۵% × ۵۲۶۰۹۱۶۹۲

حق بيمه بيكاري متعلقه                                                    ۸۷۶۸۱۹۵ = ۹/۱ × ۷۸۹۱۳۷۵۴

مثال: ۲- شركت توانير قراردادي با شركت خارجي ايكس در مورد احداث خطوط ۲۳۰ كيلووات تهران – سمنان منعقد نموده كه تهيه مصالح به عهده پيمانكار بوده و كاركرد اعلام شده از سوي واگذارنده به شرح زير مي‌باشد:

الف- بابت تجهيزات از طريق گشايش اعتبار ارزي مبلغ –۱۹۱۷۴۲۰۰۰مارك

الف- بابت كاركرد نصب مبلغ -/۱۲۲۰۰۴۰۰ مارك و -/۲۵۶۷۳۰۰۰۰ ريال

ج- بابت كاركرد ساختماني مبلغ -/۴۳۵۲۰۰۰  مارك و -/۸۹۵۶۴۳۰۰۰ريال

اگر طبق مفاد قرارداد و يا اعلام واگذارنده كار هر مارك معادل ۳۵ ريال باشد:

كاركرد ارزي مشمول كسر حق بيمه

۱۶۵۵۲۴۰۰= ۴۳۵۲۰۰۰ + ۱۲۲۰۰۴۰۰

معادل ريالي كاركرد ارزي                                                                   ۵۷۹۳۳۴۰۰۰ = ۳۵ × ۱۶۵۵۲۴۰۰

پندار سیستم

كل كاركرد مشمول كسر حق بيمه به ريال:

۱۷۳۱۷۰۷۰۰۰ = ۸۹۵۶۴۳۰۰۰+ ۲۵۶۷۳۰۰۰۰ + ۵۷۹۳۳۴۰۰۰

حق بيمه متعلقه                                                   -/۱۲۱۲۱۹۴۹۰ = ۷% × ۱۷۳۱۷۰۷۰۰۰

حق بيمه بيكاري متعلقه                                                     -/۱۳۴۶۸۸۳۲= ۹ /۱× ۱۲۱۲۱۹۴۹۰

– تجهيزات و ماشين‌آلات مربوط به كارخانجات، پالايشگاهها، تلمبه خانه‌ها و پايانه‌ها و چاههاي نفت و گاز، تصفيه خانه‌ها، نيروگاههاي برق، سدها، اسكله‌ها، جايگاههاي بنزين و سوخت رساني، آسانسور، بالابرها و پله‌برقي، خطوط انتقال نيرو، تاسيسات مخابراتي و همچنين لوله‌هاي آب و فاضلاب، دكلها و مقره‌ها و لوله‌هاي جدار چاهها عميق كه مصالح آن انحصاري بوده و در اختيار شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، توانير، مخابرات و سازمانهاي آب و برق منطقه‌اي مي‌باشد جزء مصالحي كه ارزش آنها بايستي به كل كاركرد قرارداد افزوده شود محسوب نمي‌گردند.

– در مواردي كه طبق مفاد قرارداد قسمتي از مصالح به عهده واگذارنده كار مي‌باشد (به استثناي مصالح انحصاري مندرج در بند ۹ فوق) و از اعلام ارزش تمام يا قسمتي از آنها خودداري نمايند بايستي حق بيمه طبق ماده يك تصويب‌نامه و به اخذ پانزده درصد (۱۵%) كل كاركرد محاسبه و وصول گردد.

– قراردادهايي كه عمليات آنها منحصراً ارائه خدمات بوده و كلاً به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد (مانند حمل و نقل، تخليه و بارگيري به وسيله جرثقيل و لودر و كرايه ماشين‌آلات مختلف) بايستي حق بيمه آنها طبق ماده ۲ تصويب‌نامه ماخذ هفت درصد (۷%) كل كاركرد محاسبه و وصول شود.

– در مواردي كه عمليات قرارداد منحصراً  ارائه خدمات بوده و نوع كار ايجاب نمايد تواماً به صورت دستي و مكانيكي انجام گيرد در صورت تاييد واگذارنده كار و اعلام ميزان با درصد كاركرد مكانيكي و غيرمكانيكي از سوي وي طبق ماده ۴ تصويب‌نامه بايستي حق بيمه به نسبت كاركرد مكانيكي به ماخذ هفت درصد (۷%) و به نسبت كاركرد انجام شده به صورت غيرمكانيكي (دستي) به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) محاسبه و وصول نمايد. بديهي است چنانچه ميزان و يا درصد كاركرد مكانيكي و دستي از سوي واگذارنده كار اعلام نشود و يا نوع عمليات قرارداد به صورتي باشد كه نياز به استفاده از وسائل مكانيكي نداشته باشد و همچنين در مواردي كه تمام يا قسمتي از كار به صورت مكانيكي انجام مي‌گيرد، ليكن وسايل مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و در اختيار پيمانكار قرار داده مي‌شود كار موضوع قرارداد غيرمكانيكي تلقي شده و بايستي حق بيمه آن به ماخذ پانزده درصد كل كاركرد محاسبه و وصول شود.

– در مواردي كه پيمانكار قسمتي از كار موجود قرارداد را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار مي‌نمايد بايستي حق بيمه پيمانكاران فرعي با توجه به تعهدات طرفين از نظر تهيه مصالح حسب مورد طبق مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ تصويب‌نامه و حق بيمه پيمانكار اصلي به كسر كاركرد پيمانكاران فرعي و طبق مفاد تصويب‌نامه محاسبه و وصول شود.

– آن دسته از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه كاركنان آنها مشمول قانون حمايتي خاص غيراز تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه با انعقاد قرارداد با ساير موسسات، وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام به انجام كار به صورت پيمانكاري نمايند، چنانچه ارگانهاي مذكور گواهي نمايند كه كار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمي آنها كه مشمول قانون حمايتي خاص مي‌باشند انجام گرفته است، لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي آنها براساس تصويب‌نامه مذكور نخواهد بود.

– بديهي است اگر اين قبيل پيمانكاران در اجراي عمليات موضوع پيمان از پرسنل روزمزد و غيررسمي استفاده كنند بايستي ليست و حق بيمه آنها را به سازمان تسليم و پرداخت نمايند كه در اين صورت صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود.

– در هر حال واگذارنده كار ملزم به رعايت ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانكاران نيز مي‌باشد.

– حق بيمه قراردادهاي منعقده با پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني بوده و مدعي هستند تمام يا قسمتي از كار پيمان را در كارگاه خود توسط كاركنان مربوطه انجام مي‌دهند و موضوع قرارداد نيز ايجاب مي‌نمايد كه تمام يا قسمتي از آن در كارگاه آنان انجام گيرد، پس از محاسبه حق بيمه قرارداد طبق مفاد تصويب‌نامه بايستي آ، را با حق بيمه متعلقه كاركنان كارگاه در دوره اجراي قرارداد كه براساس تلفيق ليست و بازرسي يا حسابرسي محاسبه مي‌گردد مقايسه نموده و هركدام را كه بيشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد منتفي بوده و در مواردي كه اين قبيل كارگاهها مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر و يا مشمول بخشودگي قسمتي از حق بيمه باشند بايستي محاسبه حق بيمه جهت مقايسه آن با حق بيمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافيت و بخشودگي انجام گيرد كه در اين حالت حق بيمه سهم دولت مندرج در اظهارنامه نيز بايستي به حق بيمه پرداختي كارفرما افزوده شده و از حق بيمه محاسبه شده به ماخذ مندرج در تصويب‌نامه كسر شود.

مثال: شركت ملي نفت ايران قراردادي جهت دوخت لباس پرسنل خود با آقاي محموديان منعقد نموده كه كليه مصالح به عهده پيمانكار و ميزان كل كاركرد ۰۰۰،۵۰۰،۳ ريال و تاريخ شروع قرارداد ۱/۲/۷۰ و تاريخ خاتمه آن ۳۱/۳/۷۰ مي‌باشد. واگذارنده كار تاييد نموده است كه كار موضوع قرارداد در كارگاه دوزندگي پيمانكار انجام شده است آقاي محموديان جهت ۳ نفر كارگران خود با دستمزد ماهانه ۰۰۰،۵۰ ريال در دوره قرارداد ليست و حق بيمه در مهلت مقرر ارسال و پرداخت نموده است. در بازرسي مورخ ۲۰/۱۲/۶۹ تعداد ۵ نفر كارگر با دستمزد ماهانه ۰۰۰،۷۰ ريال درج شده است. كارگاه مشمول معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر مي‌باشد.

حق بيمه قرارداد                                                                   ۲۴۵۰۰۰ = ۷% × ۳۵۰۰۰۰۰

حق بيمه تلفيق ليست و بازرسي بدون منظور نمودن معافيت در دوره قرارداد

۱۸۹۰۰۰ = ۲۷% × ۲ × ۵ × ۷۰۰۰۰

حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي                                                        ۸۱۰۰۰ = ۲۷% × ۲ × ۳ × ۵۰۰۰۰

طبق اظهارنامه‌هاي كارفرما مبلغ ۲۱۰۰۰ ريال بابت اصل حق بيمه و مبلغ ۹۰۰۰ ريال بابت بيمه بيكاري پرداخت نموده و مبلغ -/۰۰۰،۶۰ ريال بابت سهم دولت منظور شده است.

مانده حق بيمه قرارداد  قابل وصول از پيمانكار

۱۶۴۰۰۰= ۸۱۰۰۰ – ۲۴۵۰۰۰

حق بيمه بيكاري متعلقه                                                                     ۲۷۲۲۲ = ۱/۹ × ۲۴۵۰۰۰

مانده حق بيمه‌ بيكاري                                                                          ۲۲۲ ۱۸= ۹۰۰۰ – ۲۷۲۲۲

– در مورد آن عده از پيمانكاراني كه شخصاً و به تنهايي اجراي عمليات موضوع قرارداد را عهده‌دار مي‌باشند (مشمولين بخشنامه ۱۰۸ درآمد) حق بيمه محاسبه شده طبق مفاد تصويب‌نامه در هر حال نبايستي از حق بيمه متعلقه به حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه در دوره اجراي قرارداد كمتر و يا بيشتر باشد. چنانچه اين قبيل پيمانكاران بازنشسته و يا مشمول يكي از صندوقهاي حمايتي باشند قرارداد آنان مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.

– درصد حق بيمه مذكور در تصويب‌نامه به ماخذ ۱۵% و ۷% ناخالص بهاء كل كاركرد معادل ۲۷% حق بيمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي بوده و بايستي معادل ۹/۱ حق بيمه بدست آمده بابت حق بيمه بيكاري نيز محاسبه و وصول شود. پيمانكاران مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد مشمول پرداخت حق بيمه بيكاري نمي‌باشند.

– حق بيمه قراردادهايي كه قبل از ۲۴/۱/۷۰ منعقد گرديده‌اند بايستي طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم، الحاقيه‌ها و تمديدنامه‌ها قراردادهاي مذكور در صورتي كه از تاريخ ۲۴/۱/۷۰ به بعد تنظيم و مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد از نظر ميزان حق بيمه تابع اين بخشنامه خواهند بود.

– ساير روشهاي محاسبه حق بيمه براي برخي از پيمانكاران كه در بعضي از استانها رايج مي‌باشد (مانند دستمزد عرف محل براي رانندگان) ملغي و بايستي طبق ضوابط اين بخشنامه عمل شود.

– چنانچه قبل از تاريخ صدور اين بخشنامه مفاصاحساب جهت قراردادهايي كه از تاريخ ۲۴/۱/۷۰ به بعد منعقد شده‌اند طبق ضوابط بخشنامه ۱۳۴ درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقي بوده و نيازي به استرداد و يا وصول مابه‌التفاوت حق بيمه نخواهد بود.

– نحوه تنظيم اظهارنامه، اطلاعيه و نگهداري حساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور مشمول اين بخشنامه همانند مشمولين نرخ ۲۷% مي‌باشد.

– با توجه به ماده ۸ تصويب‌نامه لازم است واحدها در صورت هرگونه ابهام و يا موارد خاص پرونده را جهت بررسي به اداره كل درآمد ارسال و نظريه كتبي اداره كل مذكور لازم‌الرعايه مي‌باشد.

– مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل و كارشناسان درآمد استانها، روسا و مسئولين درآمد شعب و نمايندگي‌ها مي‌باشند.

محل تبلیغ شما

4 نظرات
 1. مسعود می گوید

  سلام
  متشکرم ، خوب بود .

 2. حسین می گوید

  سلام من یمانکار شرکت خدمات پستی هستم . وکارم تهیه و نصب پلاک کد پستی هست . قراردادی هم که بستم بین شرکت و دهیاری هست زیر نظر اداره پست و استانداری . توی قرارداد هیچ اسمی از بیمه نیومده . شرکت هم برای انجام کار نیرو نگفته و خود پیمانکار کار میکنه میخواستم ببینم شرایط بیمه برای قراردادم چطوریه . باتشکر ازشما

 3. یونس برومند می گوید

  سوال: آیا در قراردادهای مشاوره ای و نظارت در دستگاههای دولتی که قراردادهایی بدون فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد می کنند (قیمت مقطوع)حق بیمه سهم کارفرما به مشاور تعلق می گیرد یا نه ؟ لطفا به ماده و قانون آن نیز اشاره شود. باتشکر

 4. maryam می گوید

  با سلام آیا بخشنامه یا قانون جدیدی برای مهندسین مشاور تصویب شده ما لیستها رو به صورت بدون وجه از ما دریافت می کردن ولی الان میگن که باید حساب رسی بشیم وشما به تامین اجتماعی بدهکار هستید ماا ز سال ۸۰ لیستها رو بدون وجه ارایه می دادیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.