مرور برچسب

گروه بندي صاحبان مشاغل ماده 95

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴

گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل با توجه به آیین نامه اجرایی یادشده که از ابتدای ۱۳۹۵ قابل اجرا خواهد بود صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به…

گروه بندي صاحبان مشاغل وتکالیف مودیان درخصوص نوع دفاتر و روش هاي نگهداري آنها

در اصلاحيه مصوب 31/04/1394 قانون ماليات هاي مستقيم، بخشي از وظايف و تکاليف موديان، مورد بازنگري قرار گرفته است. بر مبناي اين اصلاحيه بندهاي سه گانه الف، ب و ج موضوع ماده 95 قانون…