نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق هاي بازنشستگی و بیمه هاي درمانی

قانون مدیریت خدمات كشوری

توضیح سایت:لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را اینجا ببینید. قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كمیسیون…