نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پیشنهاد دو میلیارد تومان براي ممنوع الخروجي ها

بخشنامه ۸۲۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۵( موضوع در خصوص حکم بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پيرامون افزايش سقف مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲…

نظر به اينکه طبق بند 75 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(202) قانون ماليات هاي مستقيم براي واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليد شده داراي پروانه بهره برداري(اشخاص…