نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پرداخت اروتز و پروتز

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۷۷۴۲ مورخ ۹۹/۸/۲۶ (اعلام شرایط جدید و نحوه پرداخت پروتز و اورتوز)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه ارتقا تعرفه وسایل کمک پزشکی را اینحا ببینید. به منظور افزایش سطح حمایت های مربوط به وسایل کمرک پزشکی، تسهیل در امور و تکریم ارباب…