نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

وصول الکترونيکي چک

ازچکاوک بیشتر بدانید.

سامانه چکاوک يا انتقال تصوير چک، اواخر هفته گذشته، با حضور معاون اول رييس جمهور و رييس کل بانک مرکزي در بانک مرکزي رونمايي شد. بدين ترتيب از اين پس وصول چک در بانک هاي سراسر…