نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

هزینه های قابل قبول مالیاتی

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۶ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵(آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله موضوع هزینه های قابل قبول…

پیرو تصویب نامه ۱۲۱۳۴۷/ت ۵۵۵۲۰ ه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ هیات وزیران  آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی مرتبط باساخت اماکن…

تصویب نامه ۱۲۱۳۴۷/ت ۵۵۵۲۰ ه مورخ ۹۹/۱۰/۲۳(احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مرتبط به شماره  210/99/86 مورخ 99/11/15 سازمان امورمالیاتی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله را…

بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۱۴۱ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵(مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی…

به پیوست دستورالعمل شماره 189764/18389/200/ص مورخ 10/9/1397 تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری که در اجرای تبصره الحاقی به…

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۲۰مورخ ۹۷/۸/۲۳(پذیریش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی)

 نظر اکثریت اعضا درارتباط با پذیریش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اجرا ابلاغ می گردد.

احتساب مبالغ واریزی شرکتهای بیمه تجاری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

با تصویب هیئت وزیران، مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند(ب) ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب…