نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نقل و انتقال سهام

بخشنامه ۲۳۰/۹۷/۱۱۲ مورخ ۹۷/۸/۷(ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)

بموجب بخشنامه سازمان امورمالیاتی،  مشمول مالیات بودن صد در صدی سهام موسسات اعتباری (موضوع تبصره ۲ ماده ۵ قانون) مربوط به فروش سهام مازاد و حق تقدم سهام ، ابلاغ شد.

مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی درخصوص انتقال سود به سرمایه و کاهش مالیات نقل وانتقال سهام

براساس این مصوبه ، اگر شرکت پذیرفته شده در بورس  بخشی از سود را تقسیم نکند و سود را به سرمایه انتقال دهند ، سود تقسیم نشده مشمول مالیات با نرخ صفر در سال ۹۷ خواهد بود.

بخشنامه ۲۳۰/۹۳/۷۳ مورخ ۹۳/۷/۵(صدور مفاصاحساب پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام)

مجاز بودن نقل و انتقال سهام و صدور مفاصاحساب پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام برای بدهکارانی که ترتیب پرداخت بدهی را داده اند، طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۵۲ مورخ ۹۴/۵/۱۳(نرخ ماليات متعلق به درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­ هاي تعاوني متعارف و…

   براساس تبصره (6) الحاقي به ماده (105) قانون ماليات­هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي شرکتها و اتحاديه­هاي تعاوني متعارف و شرکتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست و پنج درصد…

بخشنامه ۷۹۷۹۱ /۲۱۰مورخ۸۷/۸/۱۲(احکام مالياتي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه)

موادي از مقررات قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کل اصل چهل و چهارم (44)قانون اسـاسي مـصوب 8/11/86 مـجلس…