نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نقل و انتقال املاک

بخشنامه ۲۶۹۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۳۰(مـلـغي الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع شغل محسوب شدن…

نــظــر بــه ايــنکه مـفــاد تــصويـب نـامـه شـماره 63189/ت 42687ک مـورخ 24/3/1388 وزيران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاري تـوسـط اشـخاص بيـش از دوبـار…

بخشنامه ۵۹۸۹/۲۳۰/د مورخ۹۰/۲/۲۸(نقل و انتقال املاک مورد وثيقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

به قرار اطلاع برخي از واحدهـاي مالياتي مفـاد بـخشنـامه هاي شماره 6970/187/5/30 مورخ 16/2/1368، 26972/2464/5/30 مورخ 24/6/1369 و 43694 مورخ 11/10/1376 مـعاون وقـت درآمـدهـاي…

بخشنامه ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۸۸/۶/۱۱(دستورالعمل اجرايي ماليات بر درآمد شغلي نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل بيش از دوبار…

اين بخشنامه لغو شد. پيرو بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/1388 و در اجراي مصوبه ي شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 هيأت محترم وزيران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاري…

بخشنامه۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۸۸/۴/۲۲(نقل و انتقال املاک و حق واگذاري توسط اشخاص بيش از ۲ بار در سال شغل محسوب مي گردد.…

اين بخشنامه لغو شد. پيرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4/12/1387 به پيوست تصويب نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزيران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زير جهت اجرا ابلاغ مي…