نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نشریه شماره 135 سازمان حسابرسی -کنترل داخلی- ابزارهای ارزیابی

ابلاغيه شماره ۱۰۷۴۷۴ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ سازمان بورس( رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل کنترل‌های داخلی- منشورهای کمیته…

. به: کلیه ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران . موضوع : رعايت الزامات مربوط به دستورالعمل كنترل هاي داخلي - منشورهاي كميته حسابرسي و فعاليت حسابرسي…