نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

منفیP/E

دو روی سکه ای به نام P/E

P/E، نسبتی معروف در بازار سرمایه است. نسبتی که از تقسیم قیمت سهم (p) به عایدی سالانه هر سهم (EPS) به دست می آید و به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در ارزیابی وضعیت سهام در بورس…