نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ممنوع الخروج

تشریح و خلاصه ماده ۲۰۲قانون مالیاتها در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی باتوجه به قواعد جدید

به استناد ماده 202 قانون مالیاتها در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی و با توجه به قواعد و مقررات  جدید، نحوه اجرای این مقررات بدین شرح می باشد:

نامه شماره ۲۲۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹(ممنوع الخروجی، مسئولیت تضامنی مدیران واجراییات)

رفع اثر از اقدامات اجرایی علیه اعضا هیات مدیره شرکتهای پیمانکاری در خصوص  ممنوع الخروجی، مسئولیت تضامنی مدیران و.... درنامه دفتر حسابداری و وصول واسترداد مالیاتی تشریح شد.