نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ممنوع الخروجی بدهکاران

تشریح و خلاصه ماده ۲۰۲قانون مالیاتها در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی باتوجه به قواعد جدید

به استناد ماده 202 قانون مالیاتها در خصوص ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی و با توجه به قواعد و مقررات  جدید، نحوه اجرای این مقررات بدین شرح می باشد: