نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافیت مالیات نقل و انتقال سهام

بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص هزینه‌های نقل و انتقال و توثیق سهام

کلیه هزینه‌های  نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع تصویب نامه ۱۶۷۰۰۰/ ت۵۹۹۹۰ مورخ ١٢ / ٩ / ١۴٠١ هیات وزیران بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف می…