نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

معافيت ماده 132

بخشنامه ۶۱۴۸۸ مورخ۸۸/۷/۲۹(چگونگي اجراي مصوبات هيأت محترم وزيران در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۳۲ ق.م.م)

پيرو بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 در خصوص قابليت اجرايي ديگر مصوبات هيأت محترم وزيران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب

بخشنامه ۶۳۰۶۵ م۸۷/۶/۳۱(معافيت ماده۱۳۲قانون مالياتهابه واحدهاي صنعتي مستقردرشهركهاو…)

تصوير تصويبنامه شماره 22217/ت39652هـ مورخ 18/2/87 هيئت وزيران مبني بر "اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکها…