نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مرگ

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۵/۷۸۲۷مورخ۹۵/۸/۱(تلخیص وتجمیع بخشنامه های حوزه بازماندگان)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه پیرو موضوع ارایه خدمات برقراری غیرحضوری مستمری بازماندگان و تعهدنامه غیرحضوری را اینجا ببینید. بخشنامه ای با موضوع تلخیص و تجمیع بخشنامه…

مرگ ( مواد ۸۰ تا۸۴)

ماده‌ 80ـ بازماندگان‌ واجد شرايط‌ بيمه‌ شده‌ متوفي‌ در يكي‌ از حالات‌ زير مستمري‌ بازماندگان‌ دريافت‌ خواهند داشت‌: