نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات باغ ویلا

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۶ مورخ۱۴۰۲/۳/۸(تعیین ارزش زمین های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و…)

 به روز رسانی تعیین ارزش زمین های قاقد بنا دارای کاربری مسکونی، اداری ، تجاری، باغ ویلاهای مجاز و غیر مجاز توسط ادارات کل امور مالیاتی/مالیات اراضی بایردربخشنامه سازمان امورمالیاتی…

آیین‌نامه اجرایی مالیات واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت ابلاغ شد

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" طی نامه شماره ۷۳۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ توسط معاون اول…