نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات ارث

نحوه پرداخت مالیات بر ارث از سپرده ‌های متوفیان نزد بانک‌ها

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه پرداخت مالیات بر ارث از سپرده ‌های متوفیان نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای تکریم ارباب رجوع و جهت تسهیل و تسریع بهره ‌مندی مؤدیان…