نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات مهر

بخشنامه ۲۲۳۲۱/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۱۲(ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م سازندگان مسکن مهر)

پيرو بخشنامه هاي 7775/200 مورخ 19/3/1389، شماره 33590/200 مورخ 14/11/1389 و شماره 1978/200 مورخ 15/2/1392 مبني بر اينکه قراردادهاي سه جانبه مسکن مهر و همچنين قرارداد تعاوني هاي…