نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات بر اراضي باير

در طرح تحول مالياتي پيش‌بيني شده است ، ماليات‌هاي آينده براي مسكن

ماليات‌هايي كه طي حداقل دو سال اخير به دليل عدم پشتوانه قانوني، دولت نتوانسته از آنها براي تنظيم بازار مسكن استفاده كند، هم‌اكنون به طرح تحول مالياتي اضافه شده است؛ اين طرح در بخش…