نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 53 قانون مالياتها

نامه شماره ۲۳۲/۲۲۴۷۸ مورخ ۹۸/۱۱/۲۸(مالیات حق واگذاری محل بابت واحدهای اداری، پزشکی و خدماتی)

اظهارنظر مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۹۸ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در پاسخ به در خصوص حق واگذاری محل بابت واحدهای اداری، پزشکی و خدماتی بدین شرح می باشد:

نامه شماره ۲۳۲/۲۰۹۸۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ (نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل)

بازگشت به نامه شماره 2306/ص/1395 مورخ 1395/11/16، در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به مواردی…

بخشنامه ۲۰۰/۲۱۹۳۹ مورخ ۹۲/۱۲/۶(مطالبه ماليات ازمكلفين به كسرو ايصال ماليات موديان ديگر)

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مودياني كه به تكاليف قانوني خود درخصوص كسروايصال علي الحساب ماليات دراجراي مقررات ماده 104 و تبصره 9ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه…

بخشنامه ۱۰۰۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(صورتجلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص ورود هيأت هاي حل اختلاف جهت منتفي…

به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 6/3/1392 آن شورا در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 3-201 مورخ 28/3/1392 در خصوص ورود هيأت…

بخشنامه ۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه ۶۱۵ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳موضوع ابطال بند ز بخشنامه شماره۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان…

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبني بر اينکه: