نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 139 اصلاح قانون مالیاتها

تصويبنامه۵۸۵۵۵/ت ۵۳۱۲۲ه مورخ ۹۵/۵/۱۸(اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و…

هیات وزیران در جلسه 95/5/10 و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی ، آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن را مصوب…

بخشنامه ۵۳۵۷/۷۹۸۰/۲۱۱ مورخ ۸۱/۱۲/۱۷(آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹)

توضیح سایت: برای این آیین نامه ، اصلاحیه صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید. تصوير تصويب نامه شماره 53456 /ت 27257هـ - مورخ 7/12/1381 هيات محترم وزيران درخصوص آئين نامه اجرايي…