نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 10 ارزش افزوده

بخشنامه ۷۷۳ مورخ ۹۱/۱/۲۹(تسليم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۰ )

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره زمستان سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…

بخشنامه ۴۶۲۴مورخ ۹۰/۴/۵ (تسليم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال ۱۳۹۰)

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره بهار سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…