نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

كد اقتصادي شخص حقيقي

بخشنامه ۸۹۵۷/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۴/۹( در خصوص پذيرش اسناد خريد يا هزينه هاي که شماره اقتصادي درج نشده باشد)

       امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي     احتراماً، به قرار اطلاع واصله،در اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ، برخي ادارات امور مالياتي در رسيدگي…