نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون توسعه ابزارهاي مالي

بخشنامه ۳۵۳۹ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۳/۱(اعلام شمول تبصره ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازي)

پيرو بخشنامه شماره 20111/200  مورخ 11/10/91 به منظور اجراي تبصره هاي 1و2 ماده 143 مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي…

بخشنامه شماره ۱۳۲۸۶/۲۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ ( اعلام شمول تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م. به گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های…

پیرو بخشنامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجرای تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید…

قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی”

مادۀ 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشند. الف – گواهی سرمایه‌گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر…