نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و کمک هزینه مسکن کارگری

حق مسکن سال ۹۹ در انتظار تصویب

باتوجه به قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و کمک هزینه مسکن کارگری مصوب سال ۵۹ ، حق مسکن تعیین شده در شورای عالی کار پس ازتصویب هیات وزیران اجرایی خواهد شد که هنوز مصوبه ای در این…