نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره:6778/200/ص

بخشنامه ۶۷۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۱۷(رسيدگي به دفتر درآمد و هزينه مشاغل موضوع بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم)

دفاتر درآمدوهزينه صاحبان مشاغل موضوع بندب ماده 95قانون ماليات هاي مستقيم،به منظور ارائه خدمات بهينه به مؤديان محترم مالياتي، گسترش عدالت مالياتي،ترغيب صاحبان مشاغل فوق به ارائه…