نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره120837/ت47213هـ

تصويب نامه شماره۱۲۰۸۳۷/ت۴۷۲۱۳هـ مورخ ۹۰/۶/۲(آيين‌نامه اجرايي جزء « الف» بند (۱۰۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور)

هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي جزء يادشده را به…