نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره دادنامه: 140109970905811258

دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص بدهی های قطعی شده مالیاتی سال قبل اعم از اصل و جرایم متعلقه

جزء 3 از بند (ج) مقـررات عمومی بخشنامه شمـاره 158؍96؍200-7؍12؍1396 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7…