نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شماره دادنامه: ۶۷۰

بخشنامه ۱۹۵۲۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶(ابلاغ دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال…

 به پيوست تصوير دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 از تاريخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال مي…

دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۹۲/۹/۲۵(ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور )

احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال ۱۳۸۹ و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌رساند: