نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شروع بهره برداري

بخشنامه ۶۱۴۸۸ مورخ۸۸/۷/۲۹(چگونگي اجراي مصوبات هيأت محترم وزيران در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۳۲ ق.م.م)

پيرو بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 در خصوص قابليت اجرايي ديگر مصوبات هيأت محترم وزيران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب