نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

سفته و برات

فرق برات با چک

با وجود این که چک و برات هر دو از اسناد تجاری هستند، هر کدام ویژگی های خود را دارند، به طوری که می توانید در موقعیت های مختلف اسناد مزبور را مورد استفاده قرار دهید.