نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستورالعمل شماره 3 کميته فني

دستورالعمل شماره ۳ کميته فني ايجاد وحدت رويه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ابلاغ رأي شماره ۱۸۳۱ ديوان عدالت اداري در مورد…

سازمان تأمين اجتماعي دستورالعمل شماره 21106 مورخ 6/8/88 را به شرح زير اعلام نموده است: با توجه به جلسه مورخ 6/7/1388 کميته فني ايجاد وحدت رويه و موارد مطرح شده در جلسه مذکور که به…