نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريـق علي الرأس موضوع ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده

بخشنامه ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۱/۶/۱۸(دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريـق علي الرأس موضوع ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش…

در اجراي قسمت اخير ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده ،به  منظور رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش يا درآمد)…