نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستورالعمل بند س ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ۹۴/۱۱/۳(دستورالعمل اجرايي بند س ماده ۱۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

به پيوست تصوير دستورالعمل اجرايي بند (س ) ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1394، که از طرف وزراي محترم…