نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دستمزد1400

سیگنال تورم و دستمزد ۱۴۰۰

براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود را در سال آینده…