نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دريافت مجوز بانك

شروط تازه براي دريافت مجوز بانك

 آخرین نشست از بیست‌ودومین همایش پولی و بانکی به بررسی سیستم نظارت بانکی کارا اختصاص داشت. در این نشست که با حضور کارشناسان امور بانکی در سه محور اهداف، الزامات و پیش‌نیازهای…