نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

دادنامه شماره 1215

بخشنامه ۱۲۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۸(ابطال بندهاي (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵)

  به پيوست راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1215 مورخ 14/7/1393 مندرج در روزنامه رسمي 729 مورخ 20/8/1393 مبني بر ابطال بندهاي (2) و (3) بخشنامه شماره…

دادنامه ۱۲۱۵ مورخ ۹۳/۷/۱۴(ابطال بندهای ۲، ۳ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲- ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور)

احتراماً، به استحضار می رساند ریاست سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 4 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 عنوان کرده اند که هزینه مرخصی استفاده نشده در صورتی که پرداخت شود…