نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

خود اظهاري پزشك

بخشنامه ۸۲۰۹/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۴/۲(دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي…

احتراماً،در اجراي ماده 158 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ، به پيوست دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1391 اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور…