نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حق واگذاري

تصويب نامه۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک مورخ۸۸/۳/۲۴(نقل وانتقال املاک وحق واگذاري توسط اشخاص بيش از دو بار در سال وتعيين ارزش معاملاتي…

وزارت مسکن وشهرسازي- وزارت امور اقتصادي ودارائي- وزارت کشور -وزارت بازرگاني- وزارت دادگستري وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387…