نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حق واگذاري محل

بخشنامه ۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص مورخ ۸۸/۶/۱۱(دستورالعمل اجرايي ماليات بر درآمد شغلي نقل و انتقال املاک و حق واگذاري محل بيش از دوبار…

اين بخشنامه لغو شد. پيرو بخشنامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/1388 و در اجراي مصوبه ي شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 هيأت محترم وزيران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاري…

تصويب نامه۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک مورخ۸۸/۳/۲۴(نقل وانتقال املاک وحق واگذاري توسط اشخاص بيش از دو بار در سال وتعيين ارزش معاملاتي…

وزارت مسکن وشهرسازي- وزارت امور اقتصادي ودارائي- وزارت کشور -وزارت بازرگاني- وزارت دادگستري وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387…