نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حسابرسی صورتهای مالی

گزارش حسابرس (جدید)

گزارش حسابرس نتیجه نهایی فرایند حسابرسی است. بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی و ذینفعان خواستار گزارش حسابرس حاوی اطلاعات مفید تر و مربوط تر هستند. انتقاد شدید در مورد جمله…

پیش نویس استاندارد حسابرسی بخش ۲۰۰ اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ( تجدید نظر شده ۱۳۹۰…

كميته تدوين استانداردهاى حسابرسی ،استاندارد حسابرسی بخش 200 با عنوان ” اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ را تجديد نظر كرده است .انتشار استاندارد…