نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حذف علي الراس

حذف ماليات علي الراس

از ابتداي سالجاري بر اساس اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم و در راستاي تحول نظام اقتصادي کشور و صيانت هر چه بيشتر از حقوق موديان و رضايتمندي آنان و نيز به منظور تحقق عدالت…