نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تغییرات نرخ ارز

نظر کارگروه فنی و استانداردها در خصوص تعدیلی تلقی نمودن تغییرات نرخ ارز

نظر کارگروه فنی و استانداردها مربوط به تهیه صورتهای مالی منتهی به تاریخهای بعد از 29 اسفند 1396 درخصوص تعدیلی تلقی نمودن تغییرات نرخ ارزتوسط جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد.