نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

تازه های حسابداری

چگونگی بهره مندی مودیان ازحقوق قانونی در اجرای ترتیبات مراحل دادرسی مالیاتی

صرف انتخاب اشتباه عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراض در سامانه ثبت اعتراضات، مانعی برای بهره مندی مودیان مالیاتی از حقوق قانونی در اجرای ترتیبات مراحل دادرسی مالیاتی آنان نخواهد…