نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بیمه بافندگان

تامین اجتماعی می‌تواند در نبود منابع بیمه شاغلین فاقد کارفرما را اجرا نکند

طی هفته گذشته هیات وزیران با حضور رئیس جمهور در مورد ۲۶ گروه از شاغلین فاقد کارفرما که از نظر بیمه‌ای مهمان صندوق سازمان تامین اجتماعی بوده و با دستور دولت ذیل آن شناسایی شده…

آیین‌نامه اجرایی نحوه معافیت‌های بیمه‌شدگان بدون کارفرما تصویب شد

هیأت‌وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (ز) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نحوه معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین‌اجتماعی براساس…