مرور برچسب

بيمه اعضا هيات مديره

بخشنامه ۹مشترك فني ودرآمد(بيمه كارفرمايان صنفي(اشخاص حقيقي)و مديران اشخاص حقوقي غيردولتي)

در اجراي تبصره 5 الحاقي به ماده 4 قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط مصوب 8/4/87مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيوست تصوير آئين نامه…