نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بودجه 92 انقباظي

رویکرد بودجه ۹۲ برای وظایف حاکمیتی انبساطی و برای وظایف تصدی گری انقباضی است.

ممبینی تصریح کرد: بودجه و اعتبار آنچه که مربوط به وظایف حاکمیتی است نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده اما در جاهایی که نوع وظایف تصدی گری بوده برای اینکه کارها در مسیر اصلی…