نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بودجه پیشنهادی سال ۹۷ کل کشور

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

مصوبات قانون بودجه ۹۷ (قبل از تایید شورای نگهبان) ماده واحده- بودجه سال ۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر 12.175.573.739.000.000  ریال (دوازده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و…