نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بند 39 قانون بودجه سال 1391 كل كشور

بخشنامه ۲۱۲۲۲/۲۳۰/د مورخ ۳۰/۷/۹۲(اصلاح حساب مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها درصورت عدم ثبت افزايش سرمايه دراداره ثبت…

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجديد ارزيابي داراييها ، درخصوص آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره…